Handel zagraniczny między Polską i Republiką Czeską | CesPol


CesPol  ›  Informacje o czeskim rynku  ›  Prawo i regulacje  ›  Handel zagraniczny między Polską i Republiką Czeską

Produkty nawiązujące

Handel zagraniczny między Polską i Republiką Czeską

Fotografie  není k dispozici

Polska jest jednym z głównych partnerów handlowych RC wśród państw członkowskich CEFTA. Czechów i Polaków łączy nie tylko wspólna granica, ale także pokrewieństwo kulturowe i językowe, podobny poziom gospodarczy, szybko rosnące saldo wzajemnej wymiany handlowej i wspólne dążenie do Unii Europejskiej.

Obowiązujące dwustronne umowy gospodarcze to: Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu między Republiką Czeską, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką (CEFTA), podpisane w dniu 21.12.1992 r. w Krakowie, łącznie z późniejszymi dodatkowymi protokołami i załącznikami do porozumienia. Umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, podpisana w Warszawie w dniu 24.6.1993 r.,obowiązująca od 1.1.1994 r. Umowa o wzajemnym wspieraniu i ochronie inwestycji, podpisana w Budapeszcie w dniu 16.7.1993 r., obowiązująca od 1.1.1994 r. Umowa o współpracy w dziedzinie wzajemnego uznawania certyfikatów i wyników badań wyrobów, podpisana w dniu 11.3.1996 w Warszawie (dotycząca produktów przemysłowych). Umowa rządowa między Republiką Czeską i Rzecząpospolitą Polską o współpracy w dziedzinie weterynarnej, podpisana w Warszawie w dniu 23.6.1997 r. Umowa rządowa między Republiką Czeską i Rzecząpospolitą Polską o współpracy w dziedzinie ochrony roślin, podpisana w Warszawie w dniu 23.6.1997 r. Czeskie firmy zdają sobie sprawę z faktu, iż Polska licząca 38,6 mln mieszkańców stanowi jeden z największych rynków w regionie. Dla czeskich firm rynek ten ma istotne znaczenie z uwagi na warunki preferencyjne handlu w ramach CEFTA oraz ze względu na dobrą renomę czeskich wyrobów wśród północnych sąsiadów. Do wyrobów perspektywicznych, których wysoka jakość i atrakcyjna cena są w Polsce doskonale znane, należą przede wszystkim zespoły inwestycyjne i technologie, maszyny i środki transportu, w tym dostawy samochodów osobobych, dostawy urządzeć do restrukturalizacj kopalń i przemysłu petrochemicznego, pompy, wentylacja, elektrotechniczne urządzenia silnoprądowe, maszyny spożywcze, pakujące, drukarskie i tekstylne, maszyny rolnicze, obrabiarki i obrabiarki do drewna itp. W Polsce powszechnie znana jest również bardzo dobra jakość czeskich autostrad, korytarzy kolejowych i pozostałych elementów infrastruktury, takich jak na przykład oczyszczalnie wód ściekowych, stacje uzdatniania wody, gazociągi i inne tego rodzaju budowy. Szczególnym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorstw cieszą się ostatnio czeskie technologie paliw ekologicznych, mogące wyraźnie pomóc w zapewnieniu pomyślnego rozwoju polskiego rolnictwa. Kolejną dziedziną, w której należy spodziewać się rozwinięcia współpracy polskich i czeskich podmiotów gospodarczych, jest budowa autostrad, rekonstrukcja dróg, linii kolejowych, źródeł energii, następnie regulacja rzek (głównie Odry), dostawy urządzeń ekologicznych. Perspektywiczny jest także wspólny udział czeskich i polskich firm w innych budowach o znaczeniu strategicznym w obu państwach. Polscy partnerzy zainteresowani są czeskimi dostawami polietylenu, polipropylenu, paliw ekologicznych, częsci zamiennych i wyposażenia do samochodów, traktorów, papieru i wyrobów z papieru, szkła i opakować Spośród czeskich produktów rolnych największym zainteresowaniem cieszą się głównie zboża, mięso, masło, mleko, drób, olej, tłuszcze, jaja, cukier, przecier, piwo i słód. Polski import produktów rolnych z Czech ograniczają nadal bariery importowe w postaci kontygentów, wpływających w sposób wyraźny na poziom zysku polskich importerów. Długookresowe statystyki wzrostu handlu zagranicznego między RCz i RP dowodzą, że współpraca czeskich i polskich firm i ich wzajemna wymiana handlowa są źródłem wysokiej jakości materiałów początkowych, półproduktów oraz oszczędności dla polskich importerów i producentów. Wzajemna kooperacja czeskich i polskich firm pomaga w podwyższeniu ich zdolności eksprtowej i zachowaniu konkurencyjności wyrobów końcowych na coraz bardziej wymagających rynkach zachodnich i światowych.

› 3. 10. 2003

Wydrukuj Eksport do formatu PDF Wyślij ten artykuł

Napisz do nas
Firma / Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Opisz swoje zainteresowanie
Chcę się skontaktować